Jesteś tutaj

DARMOWA POMOC PRAWNA

UWAGA!

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

DO ODWOŁANIA

UDZIELANE SĄ ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI NA ODLEGŁOŚĆ
(telefon, mail, itp.)


Warunkiem skorzystania ze świadczenia jest wcześniejsze przesłanie mailem na adres poradnia.prawna@powiat-ilawski.pl skanu lub zdjęcia wypełnionego i podpisanego wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa prawnego zawierającego oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Informacje o rejestracji można uzyskać pod numerem telefonu: 89 649 08 48. Wzór wniosku jest dostępny:
- na stronie internetowej - https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14909,komunikat... ;
- na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Iławie;
- na stronie Internetowej Urzędów Miast i Gmin powiatu iławskiego;
- w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Po przesłaniu do urzędu powiatu wniosku należy oczekiwać na wyznaczenie terminu porady.

------

Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą, stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA w 2020 r.

 Od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w powiecie iławskim będą działały 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 1 punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zlokalizowane w 5 miejscach. W zależności od bieżącego zapotrzebowania czyli zgłoszonych przez osoby uprawnione potrzeb prowadzona będzie nieodpłatna mediacja.

 

HARMONOGRAM

UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
ORAZ NIEODPŁATNEJ MEDIACJI W POWIECIE IŁAWSKIM W 2020 ROKU W PUNKTACH

Udzielający pomocy prawnej

Adres

Dni i godziny dyżurów

Telefon, e-mail,

RADCOWIE PRAWNI

Nieodpłatna pomoc prawna

Starostwo Powiatowe w Iławie

ul. gen wł. Andresa 2a,
14-200 Iława

Poniedziałek 12.00 -16.00                                  (mediacja)

Rejestracja:

(089) 649 08 48

 

Dni i godziny rejestracji:

Pn. 8.00 – 10.00

Śr. 13.00 – 15.00

Pt. 8.00 – 10.00

 

kamila.szysler@powiat-ilawski.pl

Wtorek          8.00 - 12.00

Środa             8.00 - 12.00

Piątek            12.00 -16.00

Urząd Miejski w Zalewie

ul. Częstochowska 8,
14-230 Zalewo

Czwartek        9.00 - 13.00

ADWOKACI

Nieodpłatna pomoc prawna

Starostwo Powiatowe w Iławie

ul. gen wł. Andresa 2a
14-200 Iława

Wtorek           13.00-17.00

Środa              13.00-17.00

Czwartek        8.00-12.00 (mediacja)

Piątek              8.00-12.00

Urząd Miejski w Zalewie

ul. Częstochowska 8,
14-230 Zalewo

Poniedziałek 12.00-16.00

ORGANIZACJA POZARZĄDOWA

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Zespół Szkół im. I. Kosmowskiej
w Suszu

ul. Wiejska 1, 14-240 Susz

Poniedziałek 13.00-17.00

                                    (mediacja)

Internat Zespołu Szkół
w Lubawie,

ul. Kupnera 12, 14-260 Lubawa

Wtorek            9.00-13.00

Środa               9.00-13.00

Czwartek         9.00-13.00

Zespół Szkół Rolniczych
w Kisielicach

ul. Daszyńskiego 12,
14-220 Kisielice

Piątek              9.00-13.00

 

ORGANIZACJA

POZARZĄDOWA

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

 

 

Zespół Szkół im. I. Kosmowskiej
w Suszu, ul. Wiejska 1, 14-240 Susz

Środa    9.00 – 13.00 (mediacja)

Czwartek  9.00 – 13.00 (mediacja)

Internat Zespołu Szkół w Lubawie

ul. Kupnera 12, 14-260 Lubawa

 Poniedziałek  13.00-17.00

Piątek   13.00 – 17.00

Zespół Szkół Rolniczych
w Kisielicach
ul. Daszyńskiego 12,
14-220 Kisielice

Wtorek   13.00 – 17.00

W puncie zlokalizowanym w Lubawie, Suszu i Kisielicach nieodpłatną pomoc prawną organizuje Stowarzyszenie SURSUM CORDA, natomiast nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w tej samej lokalizacji organizuje Zaborskie Towarzystwo Naukowe. Nieodpłatną mediację w wyznaczonych punktach prowadzić będzie mediator. W ww. punktach pomocy udzielają radcowie prawni i adwokaci.

Obowiązuje rejestracja telefoniczna lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:Rejestracja telefoniczna pod numerem (089) 649 08 48.
Dni i godziny rejestracji telefonicznej:  poniedziałek - w godzinach 8.00 - 10.00; środa - w godzinach 13.00 - 15.00; piątek - w godzinach 8.00 - 10.00.
Rejestracja za pomocą poczty elektronicznej na adres: kamila.szysler@powiat-ilawski.pl  (należy wskazać proponowany termin, godzinę oraz miejsce udzielenia pomocy prawnej; termin wizyty zostanie wyznaczony w wiadomości zwrotnej)
Termin nieodpłatnej mediacji ustalany jest w porozumieniu z mediatorem.

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU

 

Nazwa jednostki

Zakres poradnictwa

Adres

Strona internetowa i

dane kontaktowe

Dni i godziny działalności

Kryteria dostępu do usługi

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

-

poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym,

-

wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

-

sporządzenie projektu pisma w sprawach , o których mowa powyżej z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postepowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym,

-

sporządzenie projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postepowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępo-waniu sądowo administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

-

W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej może być również świadczona nieodpłatna mediacja. Termin nieodpłatnej mediacji ustalony jest w porozumieniu z mediatorem.

Starostwo Powiatowe w Iławie,

ul. gen. Wł. Andersa 2a

 

Dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

www.powiat-ilawski.pl

http://bip.powiat-ilawski.pl/

 

Rejestracja telefoniczna:

(89) 649 08 48

Dni i godziny rejestracji

Pn.  8.00 – 10.00

Śr.  13.00 – 15.00

Pt.  8.00 – 10.00

 

Rejestracja mailowa:

kamila.szysler@powiat-ilawski.pl

Poniedziałek  12.00-16.00 (mediacje)

Wtorek         8.00-12.00, 13.00-17.00

Środa            8.00-12.00, 13.00 -17.00

Czwartek      8.00 -12.00 (mediacje)

Piątek            8.00 - 12.00,12.00-16.00

 

Z usługi skorzystać może każda osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Urząd Miejski w Zalewie, ul. Częstochowska 8

 

Dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 

 

Poniedziałek 12.00 - 16.00

Czwartek       9.00 - 13.00

Zespół Szkół

im. I. Kosmowskiej w Suszu, ul. Wiejska 1

 

Dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 

Poniedziałek 13.00-17.00 (mediacje)

 

Zespół Szkół Rolniczych w  Kisielicach

ul. Daszyńskiego 12

 

 

Piątek            9.00 - 13.00

 

 

Internat Zespołu Szkół w Lubawie,

ul. Kupnera 12

 

Dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 

Wtorek          9.00-13.00

Środa             9.00-13.00

Czwartek       9.00-13.00

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

-Rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby fizycznej korzystającej z porady,

-Poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej osobą uprawnioną, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,

-W razie potrzeby, sporządzenie podczas porady, wspólnie z osobą zainteresowaną planu wyjścia z trudnej sytuacji; udzielenie pomocy w jego realizacji,

-W szczególności porady dla osób zadłużonych, porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

-W ramach poradnictwa obywatelskiego może być również świadczona nieodpłatna mediacja. Termin nieodpłatnej mediacji ustalony jest w porozumieniu z mediatorem.

Zespół Szkół

im. I. Kosmowskiej w Suszu, ul. Wiejska 1

 

Dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

www.powiat-ilawski.pl

http://bip.powiat-ilawski.pl/

 

Rejestracja telefoniczna:

(89) 649 08 48

Dni i godziny rejestracji

Pn.  8.00 – 10.00

Śr.  13.00 – 15.00

Pt.  8.00 – 10.00

 

Rejestracja mailowa:

kamila.szysler@powiat-ilawski.pl

Środa 9.00 – 13.00 (mediacje)

Czwartek 9.00 – 13.00 (mediacje)

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnych porad i która złoży stosowne oświadczenie.

 

 

Zespół Szkół Rolniczych w  Kisielicach

ul. Daszyńskiego 12

 

Wtorek 13.00 – 17.00

Internat Zespołu Szkół w Lubawie,

ul. Kupnera 12

 

Dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Poniedziałek 13.00 – 17.00

Piątek 13.00 – 17.00

PORADNICTWO RODZINNE

-

 

-

-

-

-

-

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie

Poradnictwo specjalistyczne, psychologiczne, pedagogiczne

ul. Andersa 3A

14 – 200 Iława

 

www.pcprilawa.pl

 

tel. (89) 649  04  50 wew. 60

Godziny otwarcia PCPR w Iławie:

poniedziałek – piątek 7.15 –15.15

Godziny przyjęć psychologa:

po telefonicznym uzgodnieniu dwa razy w miesiącu

Mieszkańcy powiatu iławskiego

 

Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie

Pomoc prawna, pomoc psychologiczna

ul. Chełmińska 1,

14-200 Iława,

osrodek@umilawa.pl

tel. (89) 649-92-00

Poniedziałek  800-17 00

Wtorek      800-18 00

Środa        800-18 00

Czwartek   800-18 00

Piątek       800-16 00

Mieszkańcy miasta Iława

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna;

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

ul. Kopernika 8a

14-200 Iława

 

sekretariat@pcre.ilawa.pl

tel/fax: (89) 649 24 35

Sekretariat:

Pn. 07.15 – 17.00

wt.-pt  07.15 – 15.15

dot. dzieci i młodzieży z powiatu iławskiego w wieku szkolnym

PORADNICTWO PEDAGOGICZNE

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Iławie

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

ul. Kopernika 8a

14-200 Iława

 

sekretariat@pcre.ilawa.pl tel/fax: (89) 649 24 35

Sekretariat:

Pn. 07.15 – 17.00

wt.-pt  07.15 – 15.15

dot. dzieci i młodzieży z powiatu iławskiego w wieku szkolnym

PORADNICTWO Z ZAKRESU  POMOCY SPOŁECZNEJ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie

• przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń,
• pracy socjalnej,
• prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
• analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
• realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
• rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

ul. gen. Wł. Andersa 3a

14-200 Iława

www.pcprilawa.pl

sekretariat@pcprilawa.pl

tel. (89) 649 04 50

Poniedziałek – piątek 7.15 - 15.15

Mieszkańcy powiatu iławskiego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie

ul. Grunwaldzka 6a

14-200 Iława

sekretariat@mops.ilawa.pl

www.mopsilawa.pl

tel. (89) 649 97 20

Fax. 89/649 97 11

Poniedziałek - 8.00 - 16.00

Wtorek – piątek 7.15 - 15.15

Mieszkańcy miasta Iława

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawie

ul. Rzepnikowskiego 9a

14-260 Lubawa

www.mops.lubawa.pl

sekretariat@mops.lubawa.pl

tel. (89) 645 28 55

Poniedziałek – piątek 7.15 - 15.15

Mieszkańcy miasta Lubawa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie

ul. Dąbrowskiego 17a

14-200 Iława

www.bip.gops.ilawa.pl

gops@gopsilawa.pl

tel. (89) 644 30 44

Poniedziałek - piątek 7.15 - 15.15

Mieszkańcy gminy Iława

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawie

Fijewo 73

14-260 Lubawa

 

www.gopslubawa.pl

sekretariat@gopslubawa.pl

tel. (89) 645 54 39

Poniedziałek – piątek  7.15 - 15.15

Mieszkańcy gminy Lubawa

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach

ul. H. Sienkiewicza 26

14-220 Kisielice

mgops.kisielice@kisielice.pl

tel. 55/275 64 41

Poniedziałek – piątek  7.00 - 15.00

Mieszkańcy miasta/gminy Kisielice

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszu

ul. Wybickiego 6

14-240 Susz

www.mgopssusz.naszbip.pl

mgops@susz.pl

tel. 55/278 79 95

 

Poniedziałek – wtorek 7.00-15.00

Środa     8.00-16.00

Czwartek – piątek 7.00-15.00

Mieszkańcy miasta/gminy Susz

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie

ul. Traugutta 4

14-230 Zalewo

www.bip.mops.zalewo.pl

mopszalewo@op.pl

89/758 89 61

Poniedziałek – piątek 7.15-15.15

Mieszkańcy miasta/gminy Zalewie

PORADNICTWO W SPRAWIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ

Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie

Pomoc prawna i psychologiczna, terapia uzależnień

 

ul. Chełmińska 1,

14-200 Iława

 

osrodek@umilawa.pl ,

tel. (89) 649-92-00

Poniedziałek  1600-18 00

Środa              1600-18 00

Czwartek        1600-18 00

Mieszkańcy miasta Iława

 

Punkt konsultacyjny

Dyżury:

-   

radcy prawnego,

-   

psychologa

-   specjalisty terapii uzależnień

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. gen. Wł. Andersa 2a 14-200 Iława

pwdg@gmina.ilawa.pl

 

kom. 536 010 695

 

Pokój nr 222 lub 221

Radca prawny: drugi i czwarty piątek miesiąca godz. 8.45 – 11.45

Psycholog: druga i czwarta środa miesiąca  godz. 8.00 – 11.00

Specjalista terapii uzależnień - pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca godz. 8.00 – 11.00

Mieszkańcy gminy Iława

Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny

Poradnictwo terapeutyczno-psychologiczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz dotkniętych przemocą;

Poradnictwo prawne, psychologiczne

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Daszyńskiego 5

14-220 Kisielice

obrona@kisielice.pl

 

tel. 55/278 55 18

W godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Kisielicach

7.15 – 15.15

Mieszkańcy gminy Kisielice

Punkt Pomocy Rodzinie

Poradnictwo:

-   

psychologiczne

-   

pedagogiczne

-   

prowadzenie grup terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Kościelna 5

14-260 Lubawa

tel. 89/645 53 00

 

We wtorki i czwartki w Urzędzie Miasta w Lubawie pok.9 w godz. 12,00-15,00 dyżur pełni koordynator d.s. profilaktyki - przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Poniedziałki: 16.00 – 19.00  Grupa edukacyjno -terapeutyczna dla osób uzależnionych, konsultacje indywidual

15.00 - 17.00  Problemy przemocy w rodzinie, kurator Sądu Rodzinnego i Nieletnich ; pedagog

15.30 – 18.30 Psycholog

Wtorki:  13.00 - 16.00 Psychoterapia-Problemy emocjonalne, DDA

Środy: 15.00 – 19.00 Psychoterapia Problemy emocjonalne, DDA

15.00 – 18.00 Indywidualne konsultacje dla uzależnionych i ich rodzin. Spotkania grupowe dla współuzależnionych

Czwartki:  16.00 – 18.00 Grupa edukacyjno  - terapeutyczna dla osób uzależnionych, konsultacje indywidualne; 16.00 – 18.30 PK MONAR Konsultacje w problemach eksperymentowania i uzależnień od środków psychoaktywnych

13.00  – 16.00 Poradnictwo prawne

Piątek: 16.00 – 19.00 Psycholog

Mieszkańcy gminy Lubawa

Punkt konsultacyjny

-   

poradnictwo psychologiczne,

-   

poradnictwo dla osób uzależnionych

-   

terapia dla ofiar i sprawców przemocy domowej,

-   

usługi terapeutyczne, sesje rodzinne

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Wybickiego 9

14-240 Susz

kom. 504 126 759

Poniedziałek i środa-  14.00 - 16.00

Wtorek -                      13.00-15.00

Czwartek -                   12.00-14.00

Specjalista psychoterapii uzależnień: wtorki 15.00 – 19.00

czwartki 14.00 – 18.00

Mieszkańcy gminy Susz

Punkt konsultacyjny

-   

poradnictwo psychologiczne,

-   

wsparcie dla osób uzależnionych i współuzależnionych,

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Traugutta 4

14-230 Zalewo

kom. 603 263 146

Wtorki 13.00 – 17.00

Mieszkańcy gminy Zalewo

PORADNICTWO W SPRAWIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie –Punkt Konsultacyjny

Pomoc:

-   

psychologiczna,

-   

prawna,

-   

pedagogiczna

Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie

ul. Chełmińska 1

14-200 Iława

osrodek@umilawa.pl

tel. 89/649 92 00

Poniedziałek – piątek w godzinach 8.00 – 17.00

Mieszkańcy powiatu iławskiego

Punkt konsultacyjny

Dyżury:

-   

radcy prawnego,

-   

psychologa

-   

specjalisty terapii uzależnień

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Gen. Wł. Andersa 2a

14-200 Iława

pwdg@gmina.ilawa.pl

 

536 010 695

 

Pokój nr 222 lub 221

Radca prawny: drugi i czwarty piątek miesiąca godz. 8.45 – 11.45

Psycholog: druga i czwarta środa miesiąca godz. 8.00 – 11.00

Specjalista terapii uzależnień:              pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca godz. 8.00 – 11.00

Mieszkańcy gminy Iława

Punkt Pomocy Rodzinie

Poradnictwo:

-   

psychologiczne

-   

pedagogiczne

-   

prowadzenie grup terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Kościelna 5

14-260 Lubawa

tel. 89/645 53 00

We wtorki i czwartki w Urzędzie Miasta w Lubawie pok.9 w godz. 12,00-15,00 dyżur pełni koordynator d.s. profilaktyki - przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 

Poniedziałki: 16.00 – 19.00  Grupa edukacyjno -terapeutyczna dla osób uzależnionych, konsultacje indywidualne; 15.00 - 17.00 Problemy przemocy w rodzinie, kurator Sądu Rodzinnego i Nieletnich ; pedagog; 15.30 – 18.30 Psycholog

Wtorki: 13.00 - 16.00 Psychoterapia -Problemy emocjonalne, DDA               Środy: 15.00 – 19.00 Psychoterapia Problemy emocjonalne, DDA

15.00 – 18.00 Indywidualne konsultacje dla uzależnionych i ich rodzin. Spotkania grupowe dla współuzależnionych

Czwartki: 16.00 – 18.00 Grupa edukacyjno  - terapeutyczna dla osób uzależnionych, konsultacje indywidual

16.00 – 18.30 PK MONAR Konsultacje w problemach eksperymentowania i uzależnień od środków psychoaktyw-nych; 13 – 16.00 Poradnictwo prawne

Piątek: 16.00 – 19.00 Psycholog

Mieszkańcy miasta Lubawa

Punkt Konsultacyjny – Punkt Pomocy Rodzinie

Poradnictwo:

-   

psychologiczne,

-   

rodzinne oraz terapia uzależnień

Ośrodek Pomocy Społecznej

Fijewo73

14-260 Lubawa

sekretariat@gopslubawa.pl

 

www.gopslubawa.pl

 

tel. 89/645 54 39

Poradnictwo psychologiczne:

2 razy w miesiącu 8.00 – 12.00 - aktualizacja harmonogramu dostępna na stronie www.gopslubawa.pl

Poradnictwo rodzinne:

każdy wtorek m-ca- godz.13.00-16.00

każda środa m-ca godz. 15.00-19.00

Terapia uzależnień:

każdy poniedz m-ca 15.45 . 19.30    każdy czwartek m-ca 16.00 – 19.00

Mieszkańcy gminy Lubawa

Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny

Poradnictwo

-   

terapeutyczno-psychologiczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz dotkniętych przemocą

-   

prawne, psychologiczne

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Daszyńskiego 5

14-220 Kisielice

obrona@kisielice.pl

 

55/278 55 18

W godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Kisielicach

7.15 – 15.15

Mieszkańcy gminy Kisielice

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny

Poradnictwo:

-   

socjalne,

-   

prawne

-   

dla ofiar przemocy

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Wybickiego 6

14-240 Susz

mops@susz.pl

tel. 55/278 79 95

W godzinach pracy:

pn,wt,czw,pt  7.00-15.00

środy 8.00 – 16.00

Mieszkańcy miasta/gminy Susz

Punkt konsultacyjny

-   

poradnictwo psychologiczne,

-   

poradnictwo dla osób uzależnionych

-   

terapia dla ofiar i sprawców przemocy domowej,

-   

usługi terapeutyczne,

-   

sesje rodzinne

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Wybickiego 9

14-240 Susz

kom. 504 126 759

Pn i śr-14.00 - 16.00

Wt - 13.00-15.00

Czw 12.00-14.00

 

Specjalista psychoterapii uzależnień: wtorki 15.00 – 19.00

czwartki 14.00 – 18.00

Mieszkańcy gminy Susz

Punkt konsultacyjny

-   

poradnictwo psychologiczne,

-   

wsparcie dla osób uzależnionych i współuzależnionych,

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Traugutta 4

14-230 Zalewo

kom. 603 263 146

Wtorki 13.00 – 17.00

Mieszkańcy gminy Zalewo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie

Punkt Interwencji Kryzysowej

Poradnictwo specjalistyczne, (psycholog, pracownik socjalny, psychoterapeuta, pedagog)

ul. Andersa 3A,

14-200 Iława

www.pcprilawa.pl

tel. (89) 649-04-50

Godziny otwarcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie: poniedziałek – piątek w godzinach 7.15 – 15.15

Mieszkańcy powiatu iławskiego

Punkt poradnictwa i Pomocy Społecznej

Poradnictwo:

- prawne

- psychologiczne

ul. Grunwaldzka 6A

14 – 200 Iława

 

sekretariat@mops.ilawa.pl

tel. (89) 649 97 20

Poniedziałki 8.00 – 10.00;14.00 -16.00

Wtorek-pt 07.15 – 10.00; 14.00-15.15

Mieszkańcy miasta Iława

 

PORADNICTWO W RAMACH INTERWENCJI KRYZYSOWEJ PUNKTY INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Punkt interwencji kryzysowej

Pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji, szczególnie tym,

u których występuje zjawisko przemocy,

Poradnictwo psychologiczne i rodzinne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Andersa 3A

14-200 Iława

www.pcprilawa.pl

sekretariat@pcprilawa.pl

tel. (89) 649-04-50

Godziny otwarcia PCPR w Iławie:

poniedziałek – piątek 7.15 –15.15

 

Mieszkańcy powiatu iławskiego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie

Punkt Interwencji Kryzysowej

Poradnictwo specjalistyczne, (psycholog, pracownik socjalny, psychoterapeuta, pedagog)

ul. Andersa 3A,

14-200 Iława

www.pcprilawa.pl

tel. (89) 649-04-50

Godziny otwarcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie:

poniedziałek – piątek w godzinach 7.15 – 15.15

Mieszkańcy powiatu iławskiego

PORADNICTWO DLA BEZROBOTNYCH

Powiatowy Urząd Pracy

Poradnictwo dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy

ul. 1 Maja 8B,

14-200 Iława

tel./Fax/ (089) 649-55-02

Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek w godzinach 7.15 – 15.15

Mieszkańcy powiatu iławskiego

PORADNICTWO DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

-

-

-

 

 

 

PORADNICTWO Z ZAKRESU PRAW KONSUMENTÓW

Powiatowy Rzecznik Konsumenta

Poradnictwo w zakresie ochrony praw konsumenta

ul. Andersa 2a; 14 – 200 Iława Starostwo Powiatowe w Iławie pok. 12, parter

przk@powiat-ilawski.pl

tel. (89) 649-07-18

Poniedziałki     15.00 – 18.00

Mieszkańcy powiatu iławskiego

PORADNICTWO Z ZAKRESU PRAW DZIECKA

-

-

-

 

 

 

PORADNICTWO Z ZAKRESU PRAW PACJENTA

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

Poradnictwo w zakresie praw pacjenta

Administracja Powiatowego Szpitala w Iławie, Piętro II,pokój 204

magierek.joanna@szpital.ilawa.pl

Tel. (89) 644 98 06

Poniedziałek – piątek 7.30 – 15.00

Pacjenci Powiatowego Szpitala w Iławie

PORADNICTWO Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

-

-

-

 

 

 

PORADNICTWO Z ZAKRESU PRAWA PRACY

-

-

-

 

 

 

PORADNICTWO Z ZAKRESU PRAWA PODATKOWEGO

-

-

-

 

 

 

PORADNICTWO DLA OSÓB W SPORZE Z PODMIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO

-

-

-