Skróty
Susz na Facebooku

Sprzedaż drewna - III przetarg

Burmistrz Susza ogłasza III przetarg nieograniczony ofertowy poniżej kwoty o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na sprzedaż drewna tartacznego oraz opalowego zlokalizowanego na działce nr 55 obręb 3 w Suszu/ stadion miejski przy ulicy Leśnej w Suszu/

I. Sprzedający:

Gmina Susz

ul. Józefa Wybickiego 6

14-240 Susz

NIP: 744-166-08-29

II. Opis przedmiotu przetargu:

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna tartacznego oraz opałowego zlokalizowanego na działce nr 55 obręb 3 w Suszu/ stadion miejski przy ulicy Leśnej w Suszu/.

Zadanie nr 1 – sprzedaż drewna tartacznego

1/ drewno  sosna zwyczajna – 60,40  m3 cena wywoławcza: 202,35  zł brutto za 1m3,

2/ drewna dąb szypułkowy – 5,0 m3 cena wywoławcza: 368,09 zł brutto za 1m3.

Zadanie nr 2 – sprzedaż drewna opałowego

1/ drewno opałowe / sosna zwyczajna, buk, dąb szypułkowy/- 21,82 m3 cena wywoławcza: 68,70 zł brutto za 1m3.

III. Termin realizacji:

1. Termin odbioru zakupionego drewna: 14 dni od dnia  podpisaniu umowy

IV. Opis kryteriów, którymi sprzedający będzie się kierował przy wyborze ofert:

1. Przy wyborze oferty sprzedający  będzie się kierował następującym kryterium:

- cena – waga 100 %

2. Sposób oceny oferty: oferta zawierająca najwyższą cenę za zakup drewna tartacznego lub opałowego, uznana zostanie za najkorzystniejszą.

3. W przypadku ofert o jednakowej cenie , oferenci z tymi cenami złożą dodatkowe oferty w wyznaczonym terminie przez Sprzedającego.

4. W przypadku ofert z  cenami  poniżej ceny wywoławczej uważać będzie się za nieważne.

V. Warunki i opis sposobu przygotowania oferty:

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne i jednostki nie mające osobowości   prawnej.

2  Zaleca się aby Kupujący odwiedził miejsce wykonania przedmiotu przetargu celem sprawdzenia ilości i jakości drewna oraz miejsca złożenia drewna , uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do sporządzenia oferty i oceny w obecności przedstawiciela Sprzedającego.

3. Sprzedając informuje, że można składać oferty na całość zadania nr 1 /drewno sosna zwyczajna i dąb/ oraz zadanie nr 2 /drewno opałowe/

4  Oferowana cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu przetargu.

5. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu przetargu nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia przez Kupującego.

6. Transport drewna i jego załadunek odbywać się będzie staraniem i na koszt Kupującego.

7.  Ofertę należy  przesłać lub złożyć osobiście ( decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską) w zamkniętej kopercie w siedzibie Gminy Susz  ul. Józefa Wybickiego 6, 14-240 Susz , pokój 102 do dnia 28 lutego 2018 r. do godz.1000 z dopiskiem:

,,Oferta –  Zadanie nr 1 ,,Sprzedaż  drewna tartacznego”

,,Oferta –  Zadanie nr 2 ,, Sprzedaż drewna opalowego”

8. Otwarcie ofert odbędzie się 28 lutego 2018 r. o godz. 10.15 w Urzędzie Miejskim w Suszu ul. Józefa Wybickiego 6, pokój 111c

9.  Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania  ofert nie będą rozpatrywane.

VI. Rozstrzygnięcie postępowania i inne informacje

1. Przetarg zostanie rozstrzygnięte niezwłocznie, a o wynikach jego uczestnicy zostaną poinformowani pisemnie, faksem lub droga elektroniczną.

2. Z Kupującym wybranym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu zostanie podpisana umowa.

3. Wszelkich informacji udzielał będzie Zdzisław Tur pokój 111c tel. /55/ 2786-015  wew.29

4. Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

1. Formularz ofertowy- zał. Nr 1
2. Projekt umowy – zał. Nr 2

 

                                                                                                   BURMISTRZ  SUSZA

                                                                                              /-/  Krzysztof Pietrzykowski