Skróty
Susz na Facebooku

Terminy Sesji Rady Miejskiej


Zawiadamiam, że XXV sesja Rady Miejskiej w Suszu odbędzie się 30 listopada 2017r.  o godz. 10.00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Suszu.

             Porządek obrad :

1.      Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przyjęcie protokółu z XXIII i XXIV sesji Rady Miejskiej w Suszu.

3.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza Susza.

4.      Zapytania i wnioski.

5.      Odpowiedzi na zapytania i wnioski.

6.      Podjęcie uchwał w sprawach:

1)      Wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz. /obręb nr 2 i 3 Susz/

2)      Wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz.  /obręb 31 Różanki/

3)      Wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz. /obręb nr 16 Jakubowo Kisielickie/

4)      Wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej części działki gruntu położonego na terenie miasta Susz. /obręb nr 3 Susz/

5)      Zmiany uchwały nr XXII/247/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 6 czerwca 2017r.w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości, położonych w Dąbrówce, Gmina Susz.

6)      Wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonym w Suszu przy ul. Leśnej 9a.

7)      Zmiany uchwały nr IX/88/2015 Rady Miejskiej w Suszu z 29 października 2015r.w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

8)      Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych publicznych sześcioletnich Szkół Podstawowych na terenie Gminy Susz w publiczne ośmioletnie Szkoły Podstawowe na terenie Gminy Susz. /Susz/

9)      Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych publicznych sześcioletnich Szkół Podstawowych na terenie Gminy Susz w publiczne ośmioletnie Szkoły Podstawowe na terenie Gminy Susz. /Babięty Wielkie/

10)  Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych publicznych sześcioletnich Szkół Podstawowych na terenie Gminy Susz w publiczne ośmioletnie Szkoły Podstawowe na terenie Gminy Susz. /Jawty Wielkie/

11)  Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych publicznych sześcioletnich Szkół Podstawowych na terenie Gminy Susz w publiczne ośmioletnie Szkoły Podstawowe na terenie Gminy Susz. /Piotrkowo/

12)  Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

13)  Przyjęcia „Programu współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami   o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.

14)  Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz.

15)  Zmiany budżetu Gminy Susz na 2017 rok.

16)  Aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy Susz oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

7. Złożenie dla Rady Miejskiej informacji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Iławie dot. złożonych oświadczeń majątkowych przez Radnych Rady Miejskiej i osób wykazanych w art. 24h ust.3 pkt 3 zgodnie z art.24 h ust.5 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875).

      8. Oświadczenia i wypowiedzi radnych oraz sprawy organizacyjne.

      9. Zakończenie obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Suszu.

 

 

                                                                                                             Przewodniczący Rady

 

                                                                                                             Zbigniew Skolimowski