Skróty
Susz na Facebooku

Terminy Sesji Rady Miejskiej

Na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz.U.  z 2017 r.poz.1875 z późn.zm.)) zawiadamiam, że na wniosek Burmistrza Susza z dnia 14 marca 2018 r. zwołuję XXVIII sesję Rady Miejskiej w Suszu, która odbędzie się 22 marca 2018 r. o godz.12.00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Suszu.

Poniżej przedstawiam porządek obrad sesji:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Suszu

2. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)      Podziału Gminy Susz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

2)      Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz.

3)      Zmiany budżetu Gminy Susz na 2018 r.

4)      Tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz dla nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia dydaktyczne i opiekuńcze.

5)      Udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego w zakresie określonym w art.4 ust.1 pkt 33 ustawy z dn.24.04.2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

6)      Przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele katolickim p.w. Świętej Rodziny w Bałoszycach.

7)      Zmiany uchwały nr XXII/247/2017 RM  z dn.7.06.2017r.w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Dąbrówce, Gmina Susz.

8)      Wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych na terenie gminy Susz.

9)      Wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz.

10)  Wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz.

11)   Wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz.

3. Przedstawienie informacji  za  2017r. o wydanych zarządzeniach burmistrza w sprawie gospodarowania mieniem komunalnym.

4. Przedstawienie przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Susz za 2017 rok.

5. Zakończenie obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Suszu.

 

                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                        Zbigniew Skolimowski