Skróty
Susz na Facebooku

Terminy Sesji Rady Miejskiej


Na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz.U.  z 2016 r. poz.446 z późn.zm.)) zawiadamiam, że na wniosek Burmistrza Susza z dnia 8 września 2017r. , zwołuję XXIV sesję Rady Miejskiej w Suszu, która odbędzie się 25 września 2017r. o godz. 9.00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Suszu.

Poniżej przedstawiam porządek obrad sesji:

 

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Suszu.
  2. Podjęcie uchwał w sprawie:

 

1)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz.

 

2)      zmiany budżetu Gminy Susz na 2017r.

 

3)      zmiany uchwały Nr XIII/145/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 31 marca 2016 r.w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Susz , których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Susz oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 

4)      zaliczenia części drogi powiatowej nr 2821N ul. Słowiańska w Suszu do kategorii dróg gminnych.

 

5)      wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa gruntów niezabudowanych.

 

6)      sieci prowadzonych przez Gminę Susz publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 

  1. Zakończenie obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Suszu.

 

                                                                                      Przewodniczący Rady

 

                                                                                     Zbigniew Skolimowski