Jesteś tutaj

DARMOWA POMOC PRAWNA

UWAGA!

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

DO ODWOŁANIA

UDZIELANE SĄ ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI NA ODLEGŁOŚĆ
(telefon, mail, itp.)


Warunkiem skorzystania ze świadczenia jest wcześniejsze przesłanie mailem na adres poradnia.prawna@powiat-ilawski.pl skanu lub zdjęcia wypełnionego i podpisanego wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa prawnego zawierającego oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Informacje o rejestracji można uzyskać pod numerem telefonu: 89 649 08 48. Wzór wniosku jest dostępny:
- na stronie internetowej - https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14909,komunikat... ;
- na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Iławie;
- na stronie Internetowej Urzędów Miast i Gmin powiatu iławskiego;
- w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Po przesłaniu do urzędu powiatu wniosku należy oczekiwać na wyznaczenie terminu porady.

------

Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą, stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA w 2020 r.

 Od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w powiecie iławskim będą działały 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 1 punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zlokalizowane w 5 miejscach. W zależności od bieżącego zapotrzebowania czyli zgłoszonych przez osoby uprawnione potrzeb prowadzona będzie nieodpłatna mediacja.

 

HARMONOGRAM

UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
ORAZ NIEODPŁATNEJ MEDIACJI W POWIECIE IŁAWSKIM W 2020 ROKU W PUNKTACH

Udzielający pomocy prawnej

Adres

Dni i godziny dyżurów

Telefon, e-mail,

RADCOWIE PRAWNI

Nieodpłatna pomoc prawna

Starostwo Powiatowe w Iławie

ul. gen wł. Andresa 2a,
14-200 Iława

Poniedziałek 12.00 -16.00                                  (mediacja)

Rejestracja:

(089) 649 08 48

 

Dni i godziny rejestracji:

Pn. 8.00 – 10.00

Śr. 13.00 – 15.00

Pt. 8.00 – 10.00

 

poradnia.prawna@powiat-ilawski.pl

Wtorek          8.00 - 12.00

Środa             8.00 - 12.00

Piątek            12.00 -16.00

Urząd Miejski w Zalewie

ul. Częstochowska 8,
14-230 Zalewo

Czwartek        9.00 - 13.00

ADWOKACI

Nieodpłatna pomoc prawna

Starostwo Powiatowe w Iławie

ul. gen wł. Andresa 2a
14-200 Iława

Wtorek           13.00-17.00

Środa              13.00-17.00

Czwartek        8.00-12.00 (mediacja)

Piątek              8.00-12.00

Urząd Miejski w Zalewie

ul. Częstochowska 8,
14-230 Zalewo

Poniedziałek 12.00-16.00

ORGANIZACJA POZARZĄDOWA

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Zespół Szkół im. I. Kosmowskiej
w Suszu

ul. Wiejska 1, 14-240 Susz

Poniedziałek 13.00-17.00

                                    (mediacja)

Internat Zespołu Szkół
w Lubawie,

ul. Kupnera 12, 14-260 Lubawa

Wtorek            9.00-13.00

Środa               9.00-13.00

Czwartek         9.00-13.00

Zespół Szkół Rolniczych
w Kisielicach

ul. Daszyńskiego 12,
14-220 Kisielice

Piątek              9.00-13.00

 

ORGANIZACJA

POZARZĄDOWA

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

 

 

Zespół Szkół im. I. Kosmowskiej
w Suszu, ul. Wiejska 1, 14-240 Susz

Środa    9.00 – 13.00 (mediacja)

Czwartek  9.00 – 13.00 (mediacja)

Internat Zespołu Szkół w Lubawie

ul. Kupnera 12, 14-260 Lubawa

 Poniedziałek  13.00-17.00

Piątek   13.00 – 17.00

Zespół Szkół Rolniczych
w Kisielicach
ul. Daszyńskiego 12,
14-220 Kisielice

Wtorek   13.00 – 17.00

W puncie zlokalizowanym w Lubawie, Suszu i Kisielicach nieodpłatną pomoc prawną organizuje Stowarzyszenie SURSUM CORDA, natomiast nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w tej samej lokalizacji organizuje Zaborskie Towarzystwo Naukowe. Nieodpłatną mediację w wyznaczonych punktach prowadzić będzie mediator. W ww. punktach pomocy udzielają radcowie prawni i adwokaci.

Obowiązuje rejestracja telefoniczna lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:
Rejestracja telefoniczna pod numerem (089) 649 08 48.
Dni i godziny rejestracji telefonicznej:  poniedziałek - w godzinach 8.00 - 10.00; środa - w godzinach 13.00 - 15.00; piątek - w godzinach 8.00 - 10.00.
Rejestracja za pomocą poczty elektronicznej na adres: poradnia.prawna@powiat-ilawski.pl  (należy wskazać proponowany termin, godzinę oraz miejsce udzielenia pomocy prawnej; termin wizyty zostanie wyznaczony w wiadomości zwrotnej)
Termin nieodpłatnej mediacji ustalany jest w porozumieniu z mediatorem.