Jesteś tutaj

Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Gmina Susz planuje przystąpić do programu grantowego pn. „Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym”.

O dofinansowanie Gmina Susz będzie wnioskować na podstawie oświadczeń złożonych przez rodziców (opiekunów prawnych) uczniów szkół podstawowych lub pełnoletnich uczniów szkół średnich. Koniecznym warunkiem jest zamieszkiwanie przez dziecko/osobę pełnoletnią miejscowości lub gminy, w której funkcjonowało zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej oraz posiadanie krewnego w linii prostej (tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny), który pracował niegdyś w zlikwidowanym PPGR
i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR.

Gmina Susz może otrzymać dofinansowanie na:

·       

sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria
i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami;

 

·       

ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;

 

·       

usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

 

Jeżeli Gmina Susz otrzyma dofinansowanie, dokona zakupu niezbędnego sprzętu we własnym zakresie oraz zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej przekaże użytkownikowi końcowemu.

 

Wnioskodawcą będzie Gmina Susz, zaś Rodzice/opiekunowie prawni bądź osoby pełnoletnie zobowiązane są do przedłożenia następujących dokumentów:

·         oświadczenia, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez Gminę Susz,

·         informacji o wyborze sprzętu i możliwości zapewnienia dostępu do Internetu,

·         zgody na przetwarzanie danych.

 

 

 

Oświadczenie złożone przez rodziców/opiekunów prawnych oraz osoby pełnoletnie zostanie zweryfikowane w zakresie jego poprawności. W szczególności, czy składający oświadczenie jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie tj.

  • czy uczeń wskazany w oświadczeniu zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej;
  • czy uczeń wskazany w oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej,
     tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), który to pracował niegdyś
    w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał
    w miejscowości lub gminie objętej PPGR;
  • uczeń wskazany w niniejszym oświadczeniu nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

W celu poprawnej weryfikacji należy dołączyć dokument potwierdzający fakt zatrudnienia
w danym PPGR.

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 października 2021 r. w kancelarii
Urzędu Miejskiego w Suszu (w godzinach pracy Urzędu), lub wysłać pocztą na adres:
Urząd Miejski w Suszu, ul. Józefa Wybickiego 6, 14-240 Susz (datą złożenia jest data wpływu do Urzędu). Wszelkie dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgroraz u pracownika na samodzielnym stanowisku ds. rozwoju lokalnego Urzędu Miejskiego
w Suszu (pok. 204),  nr. tel. 55 278 60 15 wew. 55, adres e-mail:
rozwojlokalny@susz.pl.