Jesteś tutaj

Rekultywacja składowiska odpadów w Suszu

Informacje Referatu Rozwoju Lokalnego i Zamówień Publicznych o realizowanych inwestycjach ze środków RPO WARMIA I MAZURY 2007 - 2013

Projekt „Rekultywacja składowiska odpadów w Suszu” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013; Oś priorytetowa 6 „Środowisko przyrodnicze”; Działanie 6.1 „Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska”; Poddziałanie 6.1.1 „Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi”

Gmina Susz pozyskała unijne dofinansowanie na rekultywację składowiska odpadów w Suszu.

W dniu 27 sierpnia 2013 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Burmistrz Susza Krzysztof Pietrzykowski oraz Skarbnik Gminy Susz Bożena Chmielewska podpisali umowę na dofinansowanie projektu pn. „Rekultywacja składowiska odpadów w Suszu". Całkowita wartość projektu wynosi 870.430,04 zł. Kwota dofinansowania z EFRR wynosi 80% kwoty wydatków kwalifikowanych tj. 693.344,03 zł. Składowisko odpadów przy ulicy Leśnej powstało w 1972 roku. Decyzję o zamknięciu obiektu wydał w 2006 roku Starosta Iławski. Konieczność rekultywacji wynika z realnego zagrożenia uwalnianiem nagromadzonych zanieczyszczeń do środowiska. Zaplanowane prace zapobiegną szkodliwemu oddziaływaniu odpadów na wody powierzchniowe, podziemne i powietrze oraz integracji obszaru składowiska z otaczającym środowiskiem naturalnym. Rozpoczęcie prac związanych z rekultywacją składowiska zaplanowano na marzec 2014 roku.

Rekultywacja składowiska odpadów - prace w toku.

Rozpoczęły się prace związane z rekultywacją odpadów w Suszu. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarto umowę z Konsurcjum, w którego skład weszły firmy: ARTIMEX S.A. z Mławy; Zakład Usług Komunalnych "USKOM" z Mławy oraz J.S. HAMILTON POLAND S.A. z Gdyni. Konsurcjum reprezentuje Pełnomocnik, którym jest firma ARTIMEX S.A. z Mławy. Wartość zawartego kontraktu na realizację prac wynosi 725.700,00 zł. Łączna wartość projektu to 764.472,79 zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 611.578,23 zł. Prace rozpoczęto w marcu 2014 roku. W pierwszym etapie realizowana jest tzw. rekultywacja techniczna polegająca na robotach niwelacyjnych i porządkowaniu złoża; odbudowie pizometru; robotach geodezyjnych i wysokościowych; plantowaniu i zagęszczen.