Jesteś tutaj

Terminy Sesji Rady Miejskiej

Na podstawie  art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, 2500)

z w o ł u j ę:

na dzień 21 lutego 2019 r. na godz.10.00

IV SESJĘ RADY MIEJSKIEJ  W  SUSZU,

która odbędzie się w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Suszu ul. J. Wybickiego 6.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.

2. Zatwierdzenie protokołu z III sesji Rady Miejskiej.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

4. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego w zakresie określonym w art.4 ust.1 pkt 33 ustawy z dnia 24.04.2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Suskiego Ośrodka Kultury.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2024.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Susz na lata 2019-2021.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu”  na lata 2019-2023.

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w mieście Susz. (Bursztynowa).

12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Susz. (Jesionowa).

13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy osiedla w mieście Susz. (Osiedle Leśne)

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/37/79 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Suszu z dnia 8 czerwca 1979 r. w sprawie nadania nazwy osiedlu i ulicom w mieście Susz.(Osiedle Janusza Korczaka).

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/43/85 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Suszu z dnia 26 września 1985 r. w sprawie nadania nazw nowym ulicom w mieście Susz (ulice: Henryka Sucharskiego, Gdańska, Konstytucji 3 Maja, Zaciszna, Marii Curie-Skłodowskiej, Żwirki i Wigury, Władysława Jagiełły, Galla Anonima, Kardynała Stefana Wyszyńskiego).

16. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Susz w 2019 r.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz. (obręb 0004, miasto Susz).

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz. (obręb 0002, miasto Susz).

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Susz.(obręb 0008 Czerwona Woda, obręb 0022 Krzywiec, obręb 0002 Babięty Wielkie).

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych na terenie Gminy Susz.

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa O/T w Olsztynie niezabudowanej nieruchomości gruntowej , położonej w Piotrkowie, Gmina Susz.

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/266/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30.11.2017 r.w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych publicznych sześcioletnich Szkół Podstawowych na terenie Gminy Susz w publiczne ośmioletnie Szkoły Podstawowe na terenie Gminy Susz.

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/267/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 listopada 2017 r.w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych publicznych sześcioletnich Szkół Podstawowych na terenie Gminy Susz w publiczne ośmioletnie Szkoły Podstawowe na terenie Gminy Susz.

24. Informacja o utworzeniu Klubu Radnych  pn.”Niezależna Inicjatywa dla Gminy Susz".

25. Zamknięcie obrad IV sesji Rady Miejskiej w Suszu.


Przewodniczacy Rady Miejskiej w Suszu

Stanisław Blonkowski