Jesteś tutaj

Terminy Sesji Rady Miejskiej

Na podstawie  art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym  z dnia 8 marca 1990 r. 
(Dz.U. z 2019 r. poz.506 t.j.)
z w o ł u j ę:

VII SESJĘ RADY MIEJSKIEJ  W  SUSZU
na dzień 19 czerwca  2019 r. na godz.11.00 , która odbędzie się w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Suszu ul. J. Wybickiego 6


Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.

2. Zatwierdzenie protokołu z VI sesji Rady Miejskiej.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

4. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Susz za 2018 r.

1) Debata nad raportem.

2) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Susza wotum zaufania.

5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Susz za 2018 rok.

1) Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 03.04.2019 r. Nr RIO.IV-0120-102/19 o pozytywnie zaopiniowanym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Susz za 2018 rok.

2) Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suszu w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Susza za 2018 rok.

3) Uchwała Nr RIO.IV-0120-165/19 z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suszu w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Susza za 2018 rok.

4) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Susz za 2018 rok.

5) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Susza absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w gminie Susz.

2) przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2019 rok.

3) przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Suszu na 2019 rok.

4) powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów  na ławników.

5 ) wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Susz.

6) pozbawienia statusu pomnika przyrody.

7) wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

8) zgłoszenia sołectwa Jakubowo Kisielickie i Gminy Susz do podjęcia współpracy z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, dotyczącej Odnowy Wsi Województwa Warmińsko - Mazurskiego od 2019 roku, z wykorzystaniem metody odnowy wsi.

9) zmieniająca uchwałę Nr XXXII/343/2018 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Susz.

7. Aktualne pytania.

8. Zamknięcie obrad VII sesji Rady Miejskiej w Suszu.

 

Przewodniczący Rady 

Stanisław Blonkowski