Jesteś tutaj

Terminy Sesji Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.)
zawiadamiam, 
że zwołuję XIII sesję Rady Miejskiej w Suszu,
która odbędzie się 19 grudnia 2019r. o godz. 10.00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Suszu.

           

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.

2. Zatwierdzenie protokołu z XII sesji Rady Miejskiej.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz;

2) zmiany budżetu Gminy Susz na 2019 r;

3) ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku 2019;

4) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz;

5) uchwalenia budżetu Gminy Susz na 2020 rok.

6) udzielenia dotacji celowej Gminie Miejskiej Iława na pokrycie kosztów przyjmowania i utrzymania psów z terenu Gminy Susz w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie;

7) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko Mazurskiego na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa ronda w Różnowie”;

8) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko Mazurskiego na realizację przedsięwzięcia pn. „II etap budowa ścieżki” Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 521 – ścieżka pieszo – rowerowa Susz – Bronowo” odcinek Susz – ul. Prabucka”;

9) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko Mazurskiego na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi nr 520 w zakresie budowy chodnika w msc. Lubnowy”;
10) ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i  przedszkolu prowadzonych przez Gminę Susz;
11) o zmianie Uchwały Nr XI/111/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 07 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Żłobka w Suszu oraz nadania jej statutu;
12) o zmianie uchwały Nr IV/28/03 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Susz;
13) zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej;
14) o zmianie uchwały Nr V/51/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso;
15) zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji zadania z zakresu utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Susz;
16) ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Susz;
17) utworzenia Gminnej Rady Seniorów w Suszu oraz nadania jej Statutu;
18) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;
19) wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej części budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nipkowie pod działalność handlową;
20) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Susz w rejonie ul. Prabuckiej i ul. Wiejskiej oraz w rejonie ul. Dworcowej;
21) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Starego Miasta” w Suszu;
22) ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia, w tym za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i mieszkaniach chronionych;
23) wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Susz ( działka nr 26/5 w obrębie 2 miasta Susz);
24) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o nieodpłatne udostępnienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz (działka nr 26 w obrębie 2 Babięty Wielkie);
25) wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych na terenie Gminy Susz (działka nr 276/4 w obrębie 5 Bronowo i działka nr 12 w obrębie Lubnowy Wielkie);
26) wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych na terenie miasta Susz;

5. Zajęcie stanowiska w sprawie sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego.

6. Aktualne pytania. 

7. Zamknięcie obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Suszu.

 

Przewodniczący Rady

Stanisław Blonkowski