Jesteś tutaj

Terminy Sesji Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz.506) wnioskuję o zwołanie VI sesji Rady Miejskiej w Suszu na dzień 29 maja 2019r. na godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Suszu sala nr 1.

Poniżej przedstawiam porządek obrad sesji:

1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.

2. Zatwierdzenie protokołu z V sesji Rady Miejskiej.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz;

2) Zmiany budżetu Gminy Susz na 2019r;

3) Udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 515- ul. Pieniężnego;

4) Obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej Gminy Susz;

5) Regulaminu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Susz;

6) Wniesienia wkładu niepieniężnego do ZUK Spółka z o.o. w Suszu w postaci niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz;

7) wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Susz;

8) Wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Susz;

9) Wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Susz;

10) Wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz;

11) Wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Susz;

12) Określenia zasad finansowania kosztów unieszkodliwienia azbestu z terenu Gminy Susz;

13) zmieniająca uchwałę Nr XXXII/343/2018 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Susz;

14) Pozbawienia statusu pomnika przyrody;

15) Odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Susz

5. Przedstawienie sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku”.

6. Złożenie sprawozdania przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszu z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszu za 2018 rok.

7. Przedstawienie przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszu oceny zasobów pomocy społecznej za 2018 rok.

8. Zamknięcie obrad VI sesji Rady Miejskiej w Suszu.

Burmistrz Susza

Krzysztof Pietrzykowski