Jesteś tutaj

Terminy Sesji Rady Miejskiej

Zawiadamiam, że XXXIV sesja Rady Miejskiej w Suszu odbędzie się 16 października 2018r. o godz.10.00 w sali konferencyjnej Suskiego Ośrodka Kultury (I piętro), ul. Józefa Wybickiego 10.   

Porządek obrad :

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XXXII i XXXIII sesji Rady Miejskiej w Suszu.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Susza.

4. Zapytania i wnioski.

5. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.

6. Rozpatrzenie informacji Burmistrza o realizacji inwestycji gminnych w 2018r.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) o zmianie uchwały Nr IV/28/03 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 stycznia 2003r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Susz.

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz.

3) zmiany budżetu Gminy Susz na 2018r.

4) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019r.

5)wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Susz

8. Oświadczenia i wypowiedzi radnych. 

9. Zakończenie obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Suszu.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Suszu

Zbigniew Skolimowski