Jesteś tutaj

Terminy Sesji Rady Miejskiej

Zawiadamiam, że XXX sesja Rady Miejskiej w Suszu odbędzie się 23 maja 2018 r. o godz. 10.00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Suszu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XXVII, XXVIII, XXIX sesji Rady Miejskiej w Suszu.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Susza.

4. Zapytania i wnioski.

5. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.

6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszu za 2017 rok.

7. Przyjęcie przedłożonej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2017 rok.

8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Susz z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami , o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 r.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Susz za 2017 rok. 

2) Udzielenia Burmistrzowi Susza absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

3) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz.

4) Zmiany budżetu Gminy Susz na 2018 rok.

5) Udzielenia pomocy finansowej dla Związku Gmin „Jeziorak” w Iławie.

6) Wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom OSP Gminy Susz za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Susz.

7) Określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Susz.

8) Zasad usytuowania na terenie Gminy Susz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

9) Odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Susz. 

10) Wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz. /działka nr 15/8/.

11) Wyrażenia zgody na zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz ./działka nr 182/9/.

10. Sprawy organizacyjne Rady Miejskiej.

11. Zakończenie obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Suszu.


                                                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                      Zbigniew Skolimowski