Jesteś tutaj

Terminy Sesji Rady Miejskiej

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506)

zwołuję:
IX SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SUSZU
na dzień 14 sierpnia 2019r. na godz. 10.00,
która odbędzie się w sali nr 1
Urzędu Miejskiego w Suszu ul. J. Wybickiego 6.

 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.

2. Zatwierdzenie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmiany uchwały Nr VII/65/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 czerwca 2015 roku  w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości na terenie Gminy Susz oraz ustalenia stawki tej opłaty,

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz,

3) zmiany budżetu Gminy Susz na 2019r.

4. Zamknięcie obrad IX sesji Rady Miejskiej w Suszu.

 
 

Przewodniczący Rady

Stanisław Blonkowski