Jesteś tutaj

Terminy Sesji Rady Miejskiej

Na podstawie  art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713)

z w o ł u j ę:

 na dzień 23 września 2020 r. na godz. 10.00

XVII SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SUSZU,

która odbędzie się w sali widowiskowej Suskiego Ośrodka Kultury (parter) przy ul. Wybickiego 10.

Szanowni Państwo, w związku z obowiązującym  stanem epidemii, w trosce o bezpieczeństwo uczestników i mieszkańców – sesja odbędzie się bez udziału publiczności i zaproszonych gości. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do oglądania transmisji online z obrad. 

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.

2. Zatwierdzenie protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz;

2) zmiany budżetu Gminy Susz na 2020 r.;

3) zmiany uchwały Nr V/51/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso;

4) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych;

5) wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomość stanowiącą własność Gminy Susz (działka nr 265/36 położona w obrębie 1 miasta Susz);

6) wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącą własność gminy Susz (działka nr 101/10 położona w obrębie 3 miasta Susz);

7) wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz (działka nr 45/2 położona w obrębie 2 Babięty Wielkie);

8) zasad i trybu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Susz;

9) zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, w schroniskach dla osób bezdomnych, w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i w mieszkaniach chronionych.

5. Aktualne pytania.

6. Zamknięcie obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Suszu.


Przewodniczący Rady

Stanisław Blonkowski