Jesteś tutaj

Terminy Sesji Rady Miejskiej

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713)
z w o ł u j ę:

 XV SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SUSZU
na dzień 4 czerwca 2020 r. na godz. 11.00,
która odbędzie się w sali widowiskowej Suskiego Ośrodka Kultury (parter) przy ul. Wybickiego 10.

 W związku z obowiązującym  stanem epidemii, w trosce o bezpieczeństwo uczestników i mieszkańców – sesja odbędzie się bez udziału publiczności i zaproszonych gości. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do oglądania transmisji online z obrad.

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.

2. Zatwierdzenie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz;

2) zmiany budżetu Gminy Susz na 2020 r.;

3) przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami;

4) zmiany uchwały Nr XI/111/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Żłobka w Suszu oraz nadania jej statutu;

5) przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele katolickim p.w. Świętej Rodziny w Bałoszycach;

6) wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz (działka nr 251/1 w obrębie 19 Jawty Wielkie);

7) wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz (działka nr 163, w obrębie 29 Piotrkowo);

8) wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych na terenie miasta Susz;

9) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o nieodpłatne udostępnienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz (działka nr 17/13, działka nr 107/5, działka nr 102/23 w obrębie 30 Redaki);

10) wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność gminy Susz (działka nr 101/10, działka nr 101/9, działka nr 103, działka nr 104/5, działka nr 176/8 w obrębie 3 miasta Susz);

11) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Susz w 2020 roku;

12) przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Susz;

13) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Susz i zagospodarowania tych odpadów;

14) uchylenia uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;

15) ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, w schroniskach dla osób bezdomnych, w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i w mieszkaniach chronionych;

16) w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Suszu Nr XIII/142/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;

17) nadania imienia Przedszkolu w Suszu;

18) przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2020 rok;

19) przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Suszu na 2020 rok.

5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019.

6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Susz za 2019 r.

7. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszu za 2019 rok.

8. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2019 rok.

9. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku”.

10. Aktualne pytania.

11. Zamknięcie obrad XV sesji Rady Miejskiej w Suszu.

 

 

Przewodniczący Rady

Stanisław Blonkowski