Jesteś tutaj

Projekty unijne

I. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

1. Rozwój e-usług publicznych w Gminie Susz

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 3 Cyfrowy region

Działanie: 3. 1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych

Wartość Projektu: 1.095.722,11 zł

Dofinansowanie: 849.509,78 zł

Data podpisania umowy: 30.09.2019 r.

 

Opis projektu:

Przedmiotem projektu „Rozwój e-usług publicznych w Gminie Susz” jest usprawnienie realizacji spraw o charakterze publicznym poprzez cyfryzację procesów administracyjnych na terenie działalności gminy. W ramach projektu przewidziano realizację następujących zadań/etapów:  opracowanie studium wykonalności, pełnienie nadzoru przez inżyniera projektu, wdrożenie systemów teleinformatycznych i uruchomienie e-usług na 3 i 5 poziomie dojrzałości poprzez zakup usług informatycznych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zakup środków trwałych, tj. niezbędnego sprzętu informatycznego i oprogramowania, opracowanie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), działania promocyjne.

Cel projektu: 

Zwiększenie zdolności JST do realizacji zadań publicznych on-line. Zwiększenie dostępności usług publicznych świadczonych elektronicznie . Zniwelowanie części barier przed osobami z niepełnosprawnością w zakresie realizacji spraw publicznych. Optymalizacja procesów wewnętrznych i zewnętrznych JST, zwiększających zdolności urzędu do realizacji zadań publicznych on-line poprzez: uruchomienie usługi wewnątrzadministracyjnej (A2A) poprzez wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów, cyfryzację procedur wewnątrzadministracyjnych w zakresie wdrożonych e-usług, zwiększenie bezpieczeństwa informacji i danych, wdrożenie mechanizmów partycypacyjnych poprzez uruchomienie e-usługi w obszarze konsultacji społecznych, dzięki czemu zwiększy się wpływ społeczeństwa na kształt i funkcjonowanie administracji samorządowej i jej podległym obszarom (w aspekcie społecznym, publicznym i politycznym).