Jesteś tutaj

Usuwanie odpadów azbestowych w 2020 roku

Zapraszamy mieszkańców Gminy Susz do skorzystania z dofinansowania na pokrycie kosztów, związanych z usuwaniem w 2020 roku wyrobów, zawierających azbest.

Dofinansowanie działań, związanych z usuwaniem azbestu, ma w tym roku formę dotacji celowej ze środków budżetowych Gminy Susz na 2020 rok i jest możliwe na mocy uchwały Rady Miejskiej w Suszu nr VXI/203/2020 z dnia 30 lipca br., która kilka dni temu weszła w życie. Pełną treści uchwały znajdziecie Państwo pod linkiem: http://bip.susz.pl/zalaczniki/3678/URM-XVI-203-2020_07-08-2020_11-54-33.pdf

Dotacja może być udzielona:
- podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w szczególności: osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym i przedsiębiorcom.
- jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Wysokość dotacji wynosi 100% kosztów, z następującymi zastrzeżeniami:
- nie więcej niż 500 zł za 1 Mg unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest;
- górny limit dofinansowania dla jednego Wnioskodawcy, niezależnie od liczby złożonych przez niego wniosków, wynosi 10% środków finansowych przeznaczonych na dotacje w danym roku kalendarzowym;
- kryterium wyboru inwestycji do dofinansowania jest kolejność złożenia kompletnych wniosków.
Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie kosztów niezbędnych do realizacji zadania polegającego na unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest obejmujących: koszty załadunku i transportu oraz koszty unieszkodliwiania poprzez przekazanie na składowisko odpadów niebezpiecznych.

Szczegółowe informacje na powyższy temat znajdziecie Państwo w załączonym poniżej, „Regulaminie udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Susz na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Susz”. W załączeniu także: wniosek oraz formularz rozliczenia. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Referatem Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska – telefonicznie pod nr 55 2786 015, wew. 60 lub mailowo: ochrona@susz.pl