Jesteś tutaj

Terminy odbioru odpadów komunalnych i stawki za ich odbiór


 ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH


W dniu 27 października firma PUS przeprowadzi zbiórkę odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu AGD i RTV na terenie naszej gminy.

!!! Ważne !!! odbiór odpadów należy zgłosić w dniach od 16.10 do 23.10.2023 r. w godzinach 7.00-15.00 pod numerem 55 279-34-58.

Niezgłoszone odpady wielkogabarytowe nie zostaną zabrane!

  

Wzór nowej deklaracji  zamieszczony jest na stronie bip.susz.pl -> URZĄD MIEJSKI > Załatwianie spraw obywateli > Deklaracja o wysokości opłaty za gopodarowanie odpadami komunalnymiW załącznikach u dołu strony przedstawiamy harmonogram wywozu odpadów z terenu Gminy Susz
obowiązujący w 2023 roku - UWAGA! zmiana harmonogramu od 1 kwietnia 2023 r. !!!
WAŻNE INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW


ZAWIADOMIENIE

o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023 r.

 

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519) Burmistrz Susza zawiadamia o zmianie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającej z uchwały Nr XXXVII/420/2022 podjętej przez Radę Miejską w Suszu w dniu 08 grudnia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Susz.

Nowe stawki opłaty wynoszą:

1) 34,00 zł na jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

2) w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów Burmistrz Susza z urzędu wyda decyzję, określającą wysokość opłaty podwyższonej, która wynosi 68,00 zł na jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji;

3) zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym– 2,00 zł na osobę miesięcznie;

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać do 15-go dnia każdego miesiąca na indywidualny nr rachunku lub w kasie Urzędu Miejskiego w Suszu.

Zapraszamy do korzystania z Centralnej Platformy E-usług Mieszkańca, dostępnej pod adresem https://eurzad.susz.pl.

 

 

Burmistrz Susza

Krzysztof Pietrzykowski

 

 


 


Dlaczego warto segregować odpady?
Wszyscy wytwarzamy odpady dlatego ich selekcja i zbiórka stały się naszym wspólnym problemem, którego rozwiązanie wymaga poparcia i zaangażowania całego naszego społeczeństwa. Korzyści jakie płyną z segregacji odpadów to przede wszystkim ograniczenie ilości odpadów, jakie trafiają na składowiska, to czyste miejsca, w których obracamy się i żyjemy, to ograniczona eksploatacja zasobów naturalnych poprzez wykorzystanie w produkcji surowców wtórnych, to również oszczędności finansowe segregującego odpady i organizatora zbiórki.
Segregujmy ponieważ:
- zmniejszamy ilość i szkodliwość odpadów trafiających na składowisko,
- selektywna zbiórka jest źródłem surowców wtórnych, których ponowne przetworzenie wymaga najczęściej mniejszego nakładu materiałów i energii niż w przypadku produkcji z surowców pierwotnych;
- w przyrodzie papierowa chusteczka rozkłada się przez 3 miesiące, zapałka przez 6 miesięcy, guma do żucia przez 5 lat, puszka przez 200 lat, a plastikowa butelka przez 100 do 1000 lat. A gdyby tak były posegregowane butelki i puszki ponownie przetworzyć, wówczas… z 27 plastikowych butelek można wyprodukować jedną bluzę z polaru, z 19 000 puszek po konserwach 1 samochód, a z 670 puszek po napojach gazowanych – 1 rower.
- selektywna zbiórka makulatury ogranicza zużycie energii, wody i zanieczyszczenia powietrza, a tym samym chroni lasy (wyprodukowanie 1 tony papieru powoduje ścięcie 17 drzew, ze 100 ton makulatury wyprodukować można 90 ton papieru);
- odzyskując szkło tylko z 1 butelki można zaoszczędzić tyle energii ile zużyłaby 100W żarówka świecąca bez przerwy 4 godziny (szkło nie ulega rozkładowi i może być wykorzystywane nieograniczoną ilość razy);
- odzyskując aluminium ze złomu oszczędzamy 95% energii potrzebnej do wyprodukowania aluminium z rudy boksytu, a recykling aluminium to 95% mniej zanieczyszczeń doprowadzanych do powietrza i 97% do wody; o poddając tworzywa sztuczne powtórnemu przerobowi oszczędzamy węgiel i ropę naftową.


 Aby selektywna zbiórka przyniosła wymierne efekty konieczne jest zaangażowanie wszystkich mieszkańców naszej gminy.


Za co płacę? Czyli ABC systemu gospodarki odpadami

(2) Opłata za gospodarowanie odpadami - co się pod nią kryje? (animacja 1) - YouTube

(2) Opłata za gospodarowanie odpadami - czyli co wpływa na wzrost opłaty? (animacja 2) - YouTube

(2) Opłata za gospodarowanie odpadami - kilka kluczowych zasad (animacja 3) - YouTube