Jesteś tutaj

Terminy odbioru odpadów komunalnych i stawki za ich odbiór

ZAWIADOMIENIE
O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ
OD
1 stycznia 2021 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/222/2020 Rady Miejskiej w Suszu  z dnia  03 grudnia  2020 r. stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:
Dla nieruchomości zamieszkałych:

 1. 26,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
 2. w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów Burmistrz Susza z urzędu wyda decyzję, określającą wysokość opłaty podwyższonej, która wynosi 52,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji.
 3. zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym– 1,00 zł od osoby miesięcznie- wymagana jest zmiana deklaracji.

Wzór nowej deklaracji  zamieszczony jest na stronie bip.susz.pl -> URZĄD MIEJSKI > Załatwianie spraw obywateli > Deklaracja o wysokości opłaty za gopodarowanie odpadami komunalnymi


W załącznikach u dołu strony przedstawiamy harmonogram wywozu odpadów z terenu Gminy Susz
obowiązujący w 2022 roku


WAŻNE INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW


Zgodnie z  ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020 poz. 1439):

 1. Każdy mieszkaniec jest zobowiązany do selektywnego zbierania odpadów komunalnych: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe i  bioodpady (z zastrz. pkt 3)- zapłacisz 26,00 zł/m-c od osoby zamieszkującej.
 2. Jeżeli nie dopełnisz obowiązku segregacji Burmistrz z urzędu wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej- zapłacisz 52,00 zł/m-c od osoby zamieszkującej.
 3. Jeżeli posiadasz kompostownik przydomowy przy budynku jednorodzinnym i kompostujesz w nim bioodpady- Twoja opłata zostanie obniżona do 25,00 zł/ m-c od osoby zamieszkującej.
  WARUNEK! brak możliwości oddawania bioodpadów oraz OBOWIĄZEK ZMIANY DEKLARACJI.
  !!!W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył deklarację, nie posiada kompostownika i nie kompostuje odpadów, podlega karze grzywny, a Burmistrz wydaje decyzję o utracie prawa do zwolnienia.
 4. Wszelkie zmiany danych (np. zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość związaną z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania, sprzedażą nieruchomości)  należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana wypełniając nową deklarację. 
  Jednocześnie informujemy, że w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości danych zawartych w deklaracji Burmistrz wezwie do udzielenia wyjaśnień w powyższym zakresie oraz  do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością. Niewypełnienie tego obowiązku prowadzi do wydania decyzji administracyjnej określającej wysokość zaległości i odsetek.
 5. Do złożenia nowej deklaracji o opłatach za odpady zobowiązani są tylko właściciele nieruchomości, którzy dotychczas nie segregowali odpadów lub chcą skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty poprzez zgłoszenie posiadania kompostownika.
 6. Wyposażenie nieruchomości w pojemnik na odpady spełniający polską normę (min. 120 litrów), należy do obowiązku właściciela nieruchomości.
  Nieruchomości jednorodzinne Gmina wyposaży w worki do segregacji odpadów komunalnych, tak jak dotychczas.
 7. Numer konta do wpłat: 89 8320 0005 0001 9903 2000 0290.

Przypominamy również zasady segregowania odpadów i cennik ich odbioru


Dlaczego warto segregować odpady?
Wszyscy wytwarzamy odpady dlatego ich selekcja i zbiórka stały się naszym wspólnym problemem, którego rozwiązanie wymaga poparcia i zaangażowania całego naszego społeczeństwa. Korzyści jakie płyną z segregacji odpadów to przede wszystkim ograniczenie ilości odpadów, jakie trafiają na składowiska, to czyste miejsca, w których obracamy się i żyjemy, to ograniczona eksploatacja zasobów naturalnych poprzez wykorzystanie w produkcji surowców wtórnych, to również oszczędności finansowe segregującego odpady i organizatora zbiórki.
Segregujmy ponieważ:
- zmniejszamy ilość i szkodliwość odpadów trafiających na składowisko,
- selektywna zbiórka jest źródłem surowców wtórnych, których ponowne przetworzenie wymaga najczęściej mniejszego nakładu materiałów i energii niż w przypadku produkcji z surowców pierwotnych;
- w przyrodzie papierowa chusteczka rozkłada się przez 3 miesiące, zapałka przez 6 miesięcy, guma do żucia przez 5 lat, puszka przez 200 lat, a plastikowa butelka przez 100 do 1000 lat. A gdyby tak były posegregowane butelki i puszki ponownie przetworzyć, wówczas… z 27 plastikowych butelek można wyprodukować jedną bluzę z polaru, z 19 000 puszek po konserwach 1 samochód, a z 670 puszek po napojach gazowanych – 1 rower.
- selektywna zbiórka makulatury ogranicza zużycie energii, wody i zanieczyszczenia powietrza, a tym samym chroni lasy (wyprodukowanie 1 tony papieru powoduje ścięcie 17 drzew, ze 100 ton makulatury wyprodukować można 90 ton papieru);
- odzyskując szkło tylko z 1 butelki można zaoszczędzić tyle energii ile zużyłaby 100W żarówka świecąca bez przerwy 4 godziny (szkło nie ulega rozkładowi i może być wykorzystywane nieograniczoną ilość razy);
- odzyskując aluminium ze złomu oszczędzamy 95% energii potrzebnej do wyprodukowania aluminium z rudy boksytu, a recykling aluminium to 95% mniej zanieczyszczeń doprowadzanych do powietrza i 97% do wody; o poddając tworzywa sztuczne powtórnemu przerobowi oszczędzamy węgiel i ropę naftową.


 Aby selektywna zbiórka przyniosła wymierne efekty konieczne jest zaangażowanie wszystkich mieszkańców naszej gminy.Załączniki: