Jesteś tutaj

Obowiązek informacyjny.

Dofinansowanie pracodawcom
kosztów kształcenia młodocianych pracowników
 

Celem projektu jest dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:

1)      pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba
zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia
przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie
przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia;

2)      młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:

a)      w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.3 ust.4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle,

b)      w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy;

3)      młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

 

Zadaniem realizacji projektu oprócz pracy zawodowej jest odbycie przez młodocianego praktycznej nauki zawodu oraz dokształcenie teoretyczne.
     Projekt skierowany jest do pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo przez osobę zatrudnioną u pracodawcy posiadającej wymagane kwalifikacje
do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.