Jesteś tutaj

Ochrona zagrożonych gatunków fauny i flory - nasadzenia drzew

WFOSiGW
www.wfosigw.olsztyn.pl

Ochrona zagrożonych gatunków fauny i flory - nasadzenia drzew

Na terenie gminy Susz występuje Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Aleje Pojezierza Iławskiego (PLH 280051). Aleje stanowiące jedną z największych w skali kraju ostoi pachnicy dębowej Osmoderma eremita, gatunku priorytetowego wymienionego w Zał. II Dyrektywy Siedliskowej.

Obszar ten jest także ważną ostoją innych organizmów saproksylicznych. Odnotowano tu występowanie co najmniej 23 gatunki chrząszczy rzadkich w Polsce, bądź uwzględnionych na krajowej liście gatunków zagrożonych, w tym 4 gatunki chronionych (oprócz pachnicy dębowej, także ciołek matowy  Dorcus parallelipipedus, tęgosz rdzawy Elater ferugineus i kusak Velleius dilatatus).

Zasadniczym celem ochrony tego obszaru Natura 2000 jest zachowanie licznej populacji pachnicy dębowej. Dzięki ochronie tego jednego gatunku, chroni się jednocześnie bogate zgrupowania organizmów związanych z dziuplastymi drzewami - obok owadów- również ptaki, nietoperze i inne ssaki nadrzewne, gady (próchnowiska w niektórych dziuplach drzew są wykorzystywane jako miejsca inkubacji jaj przez zaskrońce Natrix natrix).

Gmina Susz posiada jedną z bogatszych w regionie sieć zadrzewień przydrożnych o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Większość zadrzewień to starodrzewia pochodzące z nasadzeń prowadzonych w XIX i pocz. XX wieku.

Aby zachować ciągłość alej występujących na terenie gminy Susz konieczne jest uzupełnianie nasadzeń w istniejących już ciągach drzew i odtwarzanie śladowo zachowanych alej.

W celu zachowania alej Gmina Susz na swoim terenie zrealizuje zadanie pn. : „Ochrona zagrożonych gatunków fauny i flory - nasadzenia drzew.”.

Planowany koszt zadania: 14600 zł (słownie: czternaście tysięcy sześćset złotych).

Kwota otrzymanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie: 7300 zł (słownie: siedem tysięcy trzysta złotych).

Środki własne gminy: 7300 zł. (słownie: siedem tysięcy trzysta złotych).


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA

„Ochrona zagrożonych gatunków fauny i flory - nasadzenia drzew”

Sprawozdanie obejmuje zrealizowane zadanie pn. : „Ochrona zagrożonych gatunków fauny i flory  -nasadzenia drzew”.

W ramach ww. zadania:

- zakupiono sadzonki drzew 150 szt. (lipa, klon),

-  sadzonki wsadzono  na terenach należących do Gminy Susz, które stanowią obszar Natury 2000  - Aleje Pojezierza Iławskiego PLH 280051 (dz. nr 14  obręb Huta, dz. nr 4 obręb Huta, dz.  nr 20 obręb Falknowo, dz. nr 88 obręb Grabowiec, dz. nr 216 obręb Jawty Małe).

- przed wsadzeniem sadzonek teren został odpowiednio przygotowany,

- opalikowano sadzonki 3 drewnianymi okrągłymi palikami wraz z przymocowaniem  za pomocą taśmy stabilizacyjnej,

- drzewa miały wysokość minimum 160 cm,

 Zadanie zostało zrealizowane przez Pana Dawida Grzywińskiego prowadzącego działalność pn.: „OAZA” Usługi Ogrodnicze Dawid Grzywiński 82-550 Prabuty, ul. Koszarowa 1A

Kwota wykonania przedmiotu umowy:

Netto: 13518,52 zł,

Brutto: 14600, 00 zł

Kwota dofinansowania: 7300, 00 zł.

Dofinansowanie zostało udzielone Gminie Susz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie na zadanie pn.:  „Ochrona zagrożonych gatunków fauny i flory  -nasadzenia drzew”.


 AZBEST


Gmina Susz w 2017r. po raz kolejny przystąpiła do usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy w oparciu o dofinansowanie WFOŚiGW w Olsztynie.

Właściciele nieruchomości, którzy przystąpili do „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Susz" nie ponieśli kosztów wykonania zadania. Koszt załadunku, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest pokryła Gmina przy wsparciu środków pochodzących z dofinansowania. Kwota dofinansowania wyniosła 50% kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez WFOŚiGW w Olsztynie.

Zadanie zostało zrealizowane przez przedsiębiorstwo „ECO – POL” Sp. z o.o., ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz.

Zakres prac obejmował:

 -odbiór i załadunek, transport i unieszkodliwianie na składowisku odpadów niebezpiecznych.

Przy realizacji zadnia odebrano odpady zawierające azbest z 16 nieruchomości na terenie Gminy Susz. Łącznie odebrano i unieszkodliwiono 47,700 MG odpadów zawierających azbest. W realizacji zadania uczestniczyły osoby fizyczne mające tytuł prawny do budynku.

Kwota wykonania zadania:

Netto: 15454,80 zł,

Brutto: 16691,18 zł,

Kwota dofinansowania : 8345,59 zł,

Kwota pochodząca ze środków własnych: 8345,59 zł,